วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมาย
ประเด็น และแนวทางการพัฒนา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

วิสัยทัศน์

"ตรวจสอบบัญชี และส่งเสริมการทำบัญชี เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โปร่งใส แก่สหกรณ์และเกษตรกร"

พันธกิจ

           1. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
           2. กำกับและควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
           3. พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
           4. พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
           5. ถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ข้อมูลด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และประชาชน

ค่านิยม

         " มีมาตรฐาน โปร่งใส ใส่ใจผู้รับบริการ "

เป้าหมาย

            1. สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชี 
            2. เกษตรกรมีภูมิคุ้มกันทางการเงิน 
            3. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพก้าวสู่องค์กรดิจิทัล


ประเด็น และแนวทางการพัฒนา
        
ประเด็นที่ 1 : พัฒนาความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
        แนวทางการพัฒนาที่ 1  พัฒนาระบบการตรวจสอบบัญชี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและโปร่งใส ให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
        แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาระบบกำกับดูแลและควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีสหกรณ์
        แนวทางการพัฒนาที่ 3  พัฒนาความสามารถด้านการเงินการบัญชีและการควบคุมภายใน แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
        แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบการรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
        แนวทางการพัฒนาที่ 5  พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีด้านการบัญชีและการสอบบัญชีสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
 
 
ประเด็นที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีรายบุคคล
        แนวทางการพัฒนาที่ 1  สร้างความตระหนักรู้ประโยชน์การจัดทำบัญชี 
        แนวทางการพัฒนาที่ 2  ส่งเสริมการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน 
        แนวทางการพัฒนาที่ 3  ส่งเสริมการจัดทำและใช้ข้อมูลบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 
        แนวทางการพัฒนาที่ 4  ส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
        แนวทางการพัฒนาที่ 5  ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายด้านบัญชี

  
ประเด็นที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและการให้บริการสู่องค์กรดิจิทัล 
       แนวทางการพัฒนาที่ 1  พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการองค์กรให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
       แนวทางการพัฒนาที่ 2  สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถสูง ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล 
       แนวทางการพัฒนาที่ 3  ยกระดับการดำเนินการด้านคุณธรรม และความโปร่งใสขององค์กร
       แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชนด้วยการบริหารจัดการ องค์กรที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
       แนวทางการพัฒนาที่ 5  พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารองค์กร
       แนวทางการพัฒนาที่ 6  เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
       แนวทางการพัฒนาที่ 7  เผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์เชิงรุกในรูปแบบใหม่ (New Normal) 
       แนวทางการพัฒนาที่ 8  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
       แนวทางการพัฒนาที่ 9  สร้างภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน