>> โปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก CATS : Cooperative Audit Through System
        าวน์โหลด Script ที่พัฒนาเพิ่มเติม โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6

 

 
ลำดับ
 
โปรแกรม/เวอร์ชั่น
รหัส Script
ชุดคำสั่งการตรวจสอบ
ดาวน์โหลด Script

รายละเอียด Script

1.
 ะบบสมาชิกและหุ้น Version 1.9
 MS03
  ตรวจสอบยอดคงเหลือยกมา
    

2.
 
 ระบบสมาชิกและหุ้น Version 2.0
 
 MEM203
  ตรวจสอบยอดคงเหลือยกมา
   

 
 
 
 MEM202
  การส่งออข้อมูลสมาชิกตามกฎหมาย ปปง.    
 
 
 
 MEM201
   ตรวจสอบการแสดงตนของสมาชิกตามกฎหมาย ปปง.
 
3.
ระบบเงินให้กู้ Version 1.9
 LON106
  วิเคราะห์ค่าปรับค้างรับ
   

 
 
 
 LON105
  วิเคราะห์ดอกเบี้ยค้าง
 
 
 
 
 LON104
  วิเคราะห์อายุหนี้ผิดชำระ
 
 
 
 
 LE8013
  ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยกับข้อมูลหลัก
 
 
 
 LE9012 
  ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว
 
 
 
 
 MEM103
   ตรวจสอบยอดคงเหลือยกมา
 
 
 
 
 MEM102
  ส่งออกข้อมูลสมาชิกตาม กม.ปปง.
 
 
 
 MEM101
  ข้อมูลตาม กม.ปปง.
 
4.
 ระบบเงินรับฝาก Version 2.2
 DEP105
  ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเทียบกับ GL
   

 
 
 
 
 DEP104
  ตรวจสอบยอดเงินฝากยกมา
 
 
 
 
 
 DEP103
  ตรวจสอบสถานะสมาชิกในระบบเงินรับฝาก
      เทียบกับระบบสมาชิกและหุ้น
 
 
  
 
 DEP104
  ตรวจสอบยอดเงินฝากยกมา
 
 
 
 
 DEP102
  ตรวจสอบเลขบัตรประจำตัวประชาชนในระบบ
      เงินรับฝากเทียบกับระบบสมาชิกและหุ้น
 
   DEP101   ตรวจสอบจำนวนเงินรับฝากแยกตาม
      ประเภทสมาชิก