>> โปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก CATS : Cooperative Audit Through System
        าวน์โหลด Script ที่พัฒนาเพิ่มเติม โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6

 

 
ลำดับ
 
โปรแกรม/เวอร์ชั่น
รหัส Script
ชุดคำสั่งการตรวจสอบ
ดาวน์โหลด Script

รายละเอียด Script

1.
 ะบบสมาชิกและหุ้น Version 1.9
 MS03
  ตรวจสอบยอดคงเหลือยกมา (30 ต.ค 63) 
    

2.
 
 ระบบสมาชิกและหุ้น Version 2.0
 
 MEM203
  ตรวจสอบยอดคงเหลือยกมา (30 ต.ค 63)
   

3.
ระบบเงินให้กู้ Version 1.9
 LON106
  วิเคราะห์ค่าปรับค้างรับ (23 ธ.ค 63)
   

 
 
 
 LON105
  วิเคราะห์ดอกเบี้ยค้าง (23 ธ.ค 63)
 
 
 
 LON104
 วิเคราะห์อายุหนี้ผิดชำระ (23 ธ.ค 63)
 
 
 
 
 
 
 
 LE8013
  ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยกับข้อมูลหลัก (23 ธ.ค 63)
 
 
 
 LE9012 
  ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว (23 ธ.ค 63)
 
 
 
 
 MEM103
   ตรวจสอบยอดคงเหลือยกมา (30 ต.ค 63)
 
4.
 ระบบเงินรับฝาก Version 2.2
 DEP107
  ตรวจสอบบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (28 มิ.ย 64)
   

 
 
 DEP106
   ตรวจสอบสถานะการพิมพ์สมุด (28 มิ.ย 64)
 
 
 DEP105
  สอบรายการเคลื่อนไหวเทียบกับ GL (3 ก.พ 64)
 DEP104   ตรวจสอบยอดเงินฝากยกมา (30 ต.ค 63)
 
 
 
 
 
 DEP103
  ตรวจสอบสถานะสมาชิกในระบบเงินรับฝาก (30 พ.ย 63)
      เทียบกับระบบสมาชิกและหุ้น
 
 
 
   DEP101   ตรวจสอบจำนวนเงินรับฝากแยกตาม (3 พ.ย 63)
      ประเภทสมาชิก
 
 
5.
 ระบบบัญชีแยกประเภท Version 2.2  GL01   ตรวจสอบเงินสดเกินระเบียบ (28 มิ.ย 64) 

6.

 ระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์   MS03   ตรวจสอบหุ้นคงเหลือยกมา (23 มิ.ย 64) 

     DEP01
  ตรวจสอบเงินรับฝากคงเหลือยกมา (16 ธ.ค 64)
 
 
 
     LON01
  ตรวจสอบวิเคราะห์อายุหนี้ (16 ธ.ค 64)
 
 
 
     LON02   ตรวจสอบเงินกู้เคงเหลือยกมา (16 ธ.ค 64)
 
 

7.

 โปรแกรมเอกชน(คุณสุวัฒน์)  Suwat01   ช่วยในการตรวจสอบเพิ่มเติม (3 มี.ค 65)

 
 
 
 LOAN02
  การตรวจสอบการค้ำประกันด้วยบุคคล (3 มี.ค 65)
   
 
 
 
 
 LOAN01
  ตรวจสอบยอดคงเหลือเทียบกับทะเบียน
  ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินกู้
   
 
 
 
 DE01   ตรวจสอบสมาชิกลาออกแก่มีเงินรับฝาก    
 
 
 
 DEP901   ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินรับฝากตามบัญชี (ปรับปรุง)    
 
 
 
 DEP902   ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินรับฝากรายคน (ปรับปรุง)

8.

 โปรแกรมเอกชน (Isocare)  ISO01   ตรวจสอบระบบ Isocare

 

     ISO02   ตรวจสอบระบบ Isocare (ไฟล์ ISC)

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้าscriptCATS