>> กฎหมาย ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมรับบริการสอบบัญชีสหกรณ์ระยะไกล

 

ดาวน์โหลด กฎหมาย ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
E - Audit / Remote Audit
 
 
      3.1  ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประเภทของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และหลักเกณฑ์
      การประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. 2555
 
      3.2  ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
 
 
 5.  ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์มาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสำหรับสหกรณ์